Reglament d’ús de la Piscina Municipal de Castellfollit de la Roca

Títol I Consideracions Generals

Article 1- Objecte
Aquest reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de l’espai i instal·lacions de la piscina de titularitat públic ubicada dins el terme municipal de Castellfollit de la Roca, a la Ctra Vella d’Olot número 2, tot gestionat pel Club Natació Castellfollit de la Roca.

Article 2- Accés
L’accés a la piscina i a les seves instal·lacions implicarà automàticament l’acceptació i aplicació d’aquest reglament, i de la regulació interna que disposi la instal·lació. El seu desconeixement no eximeix del seu compliment.
Així mateix, l’accés i gaudi quedarà condicionat al pagament de l’import determinat com a quota d’entrada i/o abonaments o carnets, establert per la corresponent ordenança fiscal o reglament intern de la gestora.
Sol·licitar la condició d’usuari/ària de les instal·lacions esportives comporta la incorporació de les dades necessàries als fitxers informàtics creats per la gestió dels servei, amb les garanties previstes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L’adquisició d’abonaments pel bany públic significa només una reducció en el preu de l’entrada, i en cap cas, dóna dret preferent a utilitzar la piscina quan el seu aforament és el màxim i, per tant, no es permet l’accés de més usuaris.
Els objectes abandonats i/o oblidats als vestidors, tindran la consideració i tractament d’objectes perduts.
En cap cas, l’Ajuntament o el Club es responsabilitzarà de la desaparició o la pèrdua dels objectes dipositats als vestidors o a les taquilles.

Article 3- Limitacions a l’accés
Seran causes justificades per impedir l’accés a les instal·lacions:
Quan l’aforament s’hagi completat amb els usuaris que es trobin a l’interior de les instal·lacions. S’haurà de col·locar a l’entrada de les instal·lacions, en una zona visible i accessible, un rètol indicatiu de l’aforament màxim permès.
Quan les persones manifestin actituds violentes, i en especial, les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i les que proclamin o portin robes o símbols que incitin a la violència, a la discriminació, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal.
Quan les persones pugin produir perill, molèsties o danys a altres usuaris i , en especial, a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit i les que mostrin signes evidents d’estat d’embriaguesa.
Quan les persones es trobin dins les instal·lacions i dificultin el desenvolupament normal de l’activitat, un cop advertides prèviament. L’expulsió de les instal·lacions no dóna dret al retorn de preus o taxes abonades.
Els responsables de les instal·lacions podran exercir el dret d’admissió a les instal·lacions, així com traslladar la situació a les autoritats competents.

Article 4- Persones usuàries
Als efectes d’aquest reglament, es considera persona usuària a qualsevol persona física o jurídica, així com també als grups, entitats, associacions o col·lectius que utilitzin les instal·lacions de la piscina municipal per la pràctica d’activitats físiques o esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevols de les modalitats d’accés a les instal·lacions.
També restaran obligades al compliment de la normativa referida a l’ús i al manteniment de les instal·lacions esportives aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.

Article 5- Horari i calendaris
Cada espai disposarà d’un horari i un calendari de funcionament concret que es farà públic a l’inicia de cada període de funcionament.
S’haurà de col·locar a l’entrada de les instal·lacions, en una zona visible i accessible, un rètol indicatiu de l’horari d’obertura al públic de les instal·lacions.

Article 6- Activitats
Es podran realitzar diverses activitats socials, culturals o educatives, dissenyades en funció de la demanda, la tipologia d’usuaris, les característiques de l’equipament o a les dates o esdeveniments assenyalats, diferents a la pròpia pràctica esportiva o de lleure..

Article 7- Capacitat de la piscina
L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una piscina serà d’una persona per cada 2.5 m2 de làmina d’aigua.
L’aforament màxim de la piscina correspondrà, en el cas de les piscines descobertes, al valor més gran entre l’aforament de la làmina d’aigua i l’aforament de la zona d’estada. Aquest aforament permès estarà exposat en un lloc visible a cada instal·lació.

Article 8- Entrada d’animals
Com a norma general, no està permesa l’entrada d’animals a les piscines municipals. No obstant això, els gossos pigalls tindran accés a totes aquelles àrees on el seu responsable tingui dret segons la normativa vigent al respecte.

Article 9- Objectes
El titular i l’Ajuntament, no es responsabilitzarà, en cap cas, de la pèrdua o robatori dels objectes personals dels usuaris de les piscines.

Article 10- Dret de reclamació
Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l’estat, gestió o qualsevol altra qüestió relacionada amb la instal·lació, es podrà fer constar a l’imprès corresponent que estarà a disposició de l’usuari en les diferents piscines municipals.

Article 11- Drets d’imatge
Als efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, no està permesa la gravació d’imatges (fotografies, vídeos o altres formats) de qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions.
Títol II.- Drets i deures dels usuaris

Article 12- Drets dels usuaris de les piscines municipals
Sense perjudici dels drets reconeguts a la normativa, els usuaris tindran els següents drets:
A ser tractats amb educació i respecte pel personal de les instal·lacions i la resta d’usuaris.
A conèixer les característiques de les instal·lacions. Es mantindrà actualitzada i en lloc visible, la informació relativa a les característiques essencials de les instal·lacions.
A accedir a les instal·lacions, durant el seu horari de funcionament, i realitzar les activitats esportives i lúdiques permeses.
A disposar de les instal·lacions, el mobiliari i el material esportiu en correctes condicions d’ús.
A disposar d’un servei de socorrisme durant tot l’horari d’obertura de les instal·lacions.
A fer ús de les instal·lacions i dels serveis i espais complementaris (vestidors, lavabos) i tots aquells que disposi cada instal·lació, sempre dins l’horari establert.
A presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estimin convenients per escrit en els fulls normalitzats disponibles en les instal·lacions o mitjançant una instància presentada a qualsevol dels registres municipals.

Article 13- Obligacions dels usuaris de les piscines
Sense perjudici de les obligacions inherents a la normativa aplicable, els usuaris tindran les següents obligacions:
A abonar els preus o taxes establerts per a cada servei ofert.
Els menors de 14 anys hauran d’accedir a la piscina acompanyats d’un responsable major d’edat, el qual haurà d’estar present durant tot el temps que estigui a la piscina.
Les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors de 18 anys en nombre superior a sis, que no tinguin caràcter familiar, hauran de complir el Decret 137/2003 de 10 de juny de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participin menors de 18 anys, que estableix que per cada deu participants o fracció hi haurà d’haver, com a mínim, un o una dirigent.
Mostrar al personal del servei de les instal·lacions l’autorització per utilitzar-les ( entrada, abonaments, etc.), en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
Respectar l’horari de funcionament, la programació horària dels espais i els requisits establerts per a la realització de les activitats programades.
Fer un correcte ús dels espais i les infraestructures de les instal·lacions, mantenir l’ordre i la netedat, respectar els arbres i els jardins i les infraestructures destinades a facilitar l’accés i la mobilitat de les persones disminuïdes, el mobiliari i les instal·lacions en general. S’ha de tractar amb respecte a la resta d’usuaris i al personal que treballa a les instal·lacions. També s’ha de respectar l’espai i el gaudi pacífic de la resta d’usuaris i usuàries.
Tots els usuaris que es trobin dins el recinte de la instal·lació hauran d’atendre les indicacions dels seus responsables; en el recinte de la piscina, s’atendran especialment les indicacions del socorrista, el qual vetllarà per la seguretat dels usuaris i pel bon ús de la instal·lació.
En el cas de no saber nedar i/o tenir qualsevol tipus de dificultat d’adaptació al medi aquàtic cal prendre les mesures personals adequades per evitar qualsevol risc i avisar el/la socorrista de la instal·lació.
En el cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o qualsevol altra malaltia que pugui comportar riscos per a la pràctica esportiva i/o l’ús de la piscina, cal avisar el personal tècnic o socorristes i anar sempre acompanyat per una persona responsable.
Així mateix, per fer ús dels diferents serveis no es podrà presentar cap impediment mèdic i en aquest sentit podrà ser requerit un certificat mèdic als usuaris en cas de dubte.
Fer ús de l’equipament amb el material i la vestimenta adient i permès a cada tipus d’instal·lació. És obligatori l’ús del vestit de bany, del casquet de bany (a les piscines cobertes) i de la tovallola per accedir a la piscina i de les sabatilles de bany per a la circulació per les zones de peus nets.
L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai de canvi de roba i d’higiene abans i després de la utilització de la piscina.
Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi de deixar-los disponibles per a altres usuaris.
Després d’utilitzar les dutxes dels vestidors cal eixugar-se en aquest mateix espai amb l’objectiu de no mullar la resta de les zones dels vestidors.
Tots els usuaris hauran d’utilitzar els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en cap altre lloc de la instal·lació.
Cal deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors persones usuàries.
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans s’ha realitzat un exercici físic, cal que la dutxa es faci amb sabó en els espais de vestidors.
Els/les usuaris/àries de bany lliure a la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets de natació, activitats dirigides o a altres activitats.
Els nens usuaris de la piscina infantil hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult que es faci responsable de la seva utilització i que es responsabilitzi de no deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
El material que s’utilitzi, un cop finalitzat l’ús, haurà de ser dipositat en els magatzems o els espais corresponents.
No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
Consultar les fondàries de les piscines abans d’utilitzar-les. Especialment les persones que no saben nedar. No llençar-se de cap a les zones de poca profunditat.
No deixar objectes de valor als vestidors o a altres espais de la instal·lació. Es recomana utilitzar les taquilles, i/o el servei de guarda-roba en els casos en què es disposi, per deixar els objectes personals. L’usuari és responsable de la clau i de la taquilla mentre els utilitza.
Utilitzar les papereres i mantenir els espais de la instal·lació nets.
Comunicar al personal responsable de la instal·lació qualsevol desperfecte o anomalia que hagi detectat durant l’ús de les instal·lacions.

Article 14- Prohibicions dels usuaris de les piscines municipals
Sense perjudici de les prohibicions regulades en la resta de normativa aplicable, els usuaris tindran prohibit
L’accés a les piscines de les persones afectades per malalties contagioses. La direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.
L’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida oberta amb pèrdua de sang.
L’accés a la piscina i la zona de gespa amb roba i calçat de carrer. Els usuaris s’hauran de canviar als vestidors. Excepte les visites puntuals i específiques que hagin estat autoritzades pels responsables de la instal·lació, i amb protectors específics per al calçat.
L’entrada a la piscina abans de l’hora de la seva obertura, ni l’entrada des de 20 minuts abans de la fi de l’horari de bany públic. No es permetrà l’accés a les piscines, si no hi ha el personal de socorrisme ocupant el seu lloc de treball.
No es permet l’entrada a les instal·lacions de vehicles, bicicletes i animals, llevat de gossos pigall o d’autoritzacions expresses.
No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a l’equipament de la instal·lació, o la modificació concreta d’algun equipament, llevat d’autorització escrita expressa.
No és permesa l’exposició d’elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l’interior o exterior de les instal·lacions per part dels usuaris, llevat d’autorització expressa.
No es permet fumar, menjar ni portar envasos de vidre a qualsevol espai de la instal·lació, llevat dels llocs degudament autoritzats.
No és permesa la utilització d’aparells sonors o musicals que pugin destorbar en els espais d’ús comunitari; tampoc es permet accedir a les instal·lacions amb cadires, para-sols o altres objectes similars.
Està prohibida la pràctica de qualsevol tipus d’activitat, sigui o no esportiva, que pugui ocasionar greus danys a qui la realitzi o a tercers degut a la seva perillositat.
No es permet fer jocs que puguin resultar perillosos o molestin a la resta d’usuaris, com pot ser córrer, saltar, empènyer o enfonsar algú.
No es permet realitzar qualsevol activitat que comporti risc d’accident com, per exemple, tirar-se de cap a les zones poc profundes o les piscines petites.
No es permet fer servir objectes inflables lúdics com pilotes, matalassos, barques, etc, excepte aquells facilitats per la direcció i utilitzats en els horaris i les zones determinades. Si que es podran utilitzar els que faciliten la pràctica de la natació i l’estabilitat a l’aigua, com braçalets, bombolletes i similars.
No es permet fer servir cap gel o sabó a les dutxes del recinte de la platja de la piscina.
No es permet deixar els objectes personals a les taquilles, una vegada abandonada la instal·lació.
No està permès dur a terme operacions d’higiene personal com afaitar-se o depilar-se als vestidors.
No està permès abandonar les deixalles en tots els recintes.
Títol III Infraccions i sancions

Article 15- Infraccions
L’ accés indegut a les instal·lacions, el mal ús dels serveis, el comportament inadequat envers els usuaris/àries o el personal de la instal·lació, així com l’incompliment de les normes d’aquest reglament, a banda de l’establert en l’article anterior i sense perjudici del possible il·lícit penal, constituirà infracció administrativa segons la següent tipificació:
Faltes lleus:
Tindran la consideració de faltes lleus:
El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal, tècnics així com no seguir les seves indicacions envers l’ús correcte de la instal·lació o el funcionament de les activitats.
Negar-se a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició d’usuari/ària.
Causar danys lleus, de forma voluntària, a la instal·lació, al material o a l’equipament d’aquestes.
L’incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern de la instal·lació quan la conducta no estigui tipificada com a falta greu o molt greu.
No respectar els horaris dels espais com els requisits establerts per a la realització de les activitats programades.
Faltes greus:
Tindran la consideració de faltes greus:
El mal tracte de paraula o d’obra a altres usuaris, professorat, tècnics, empleats de la instal·lació.
Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per haver incomplert la normativa.
Utilitzar la instal·lació de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
Incomplir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti afectació a la resta d’usuaris/àries o al servei.
Causar danys greus, de forma voluntària, a la instal·lació, al material o a l’equipament d’aquestes.
Originar, per negligència o imprudència, accidents a si mateixos o a d’altres persones.
El falsejament intencionat de les dades relatives a la identitat, l’edat, l’estat de salut, etc., així com la suplantació d’identitat.
L’incompliment reiterat de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern quan les conductes estiguin tipificades com a falta lleu.
La comissió de dues faltes lleus.
Faltes molt greus:
Tindran la consideració de faltes molt greus:
La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, o al normal desenvolupament de les activitats.
L’obstrucció greu del funcionament normal de la instal·lació.
Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentaria d’accés.
El deteriorament greu de l’equipament, la infraestructura o la instal·lació.
Utilitzar les instal·lacions per a finalitats distintes a les establertes i autoritzades.
L’impediment d’ús de la instal·lació a altres persones que hi tinguin dret.
L’incompliment reiterat de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta normativa o en la de règim intern quan les conductes estiguin tipificades com a falta greu.
La comissió de dues faltes greus

Article 16- Sancions
La comissió d’una falta administrativa comportarà, previ el corresponent procediment administratiu, la imposició de les següents sancions:
Falta lleu: expulsió temporal de la instal·lació amb un màxim d’una setmana i/o una multa de fins a 750€.
Falta greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per un període màxim de 6 mesos i/o una multa des de 751€ fins a 1.500€.
Falta molt greu: suspensió del dret d’entrada a la instal·lació per un període màxim de 2 anys i/o una multa des de 1.501€ fins a 3.000€.
La quantia de les multes recollides en l’apartat anterior és la que s’estableix amb caràcter general per infracció de les ordenances locals, sense perjudici d’altres sancions complementàries de les multes que puguin ser d’aplicació.
En la graduació de les sancions es tindrà en compte:
L’existència d’intencionalitat, la reiteració, així com el grau de participació en els fets de l’infractor i el benefici obtingut per l’il·lícit.
La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.
La reincidència, per comissió, en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
La transcendència social dels fets.
El procediment sancionador es regirà per l’establert al Decret 1398/1993 de 4 d’agost pel qual s’aprova el Reglament regulador del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, o normativa vigent en aquest sentit.
La competència per resoldre els procediments sancionadors correspon a l’Alcalde de l’Ajuntament o el tinent d’alcalde o el regidor en qui delegui.
Quan de la comissió d’una infracció se’n derivin necessàriament la comissió d’una altre o altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació.
L’òrgan competent podrà condonar la sanció a canvi que la persona infractora es comprometi a reparar els danys causats.

Article 17- Prescripció
Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu.

Article 18- Responsabilitats
Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat.
En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.
Les entitats que utilitzin les instal·lacions seran responsables de qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers dintre del desenvolupament de les seves activitats.
Així mateix els danys i/o els desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, a causa del mal ús, seran responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a què pertanyi si aquesta persona està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

Article 19- Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor quan


c.n.castellfollit