TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORADA 2017-2018
LLICÈNCIES PER RENOVAR – LLICÈNCIES NOVES

Us informem que cal tramitar la corresponent llicència federativa per la temporada 2017-2018.
Per tan els nedadors/es que han de RENOVAR LLICÈNCIA han de passar per l’oficina del Club abans del dia 10 d’octubre a fer la següent gestió:
- Omplir l’imprès de SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA  i signar-lo pel pare/mare/tutor en cas que el nedador/a sigui menor d’edat.
-  Omplir l’imprès d’autorització per a desplaçaments i drets d’imatge.
Pels nedadors/es que han de fer LLICÈNCIA NOVA cal portar la documentació que a continuació es detalla:
Fotocopia D.N.I. per les dos cares o passaport (que no estigui caducat.
- Omplir l’imprès de SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA i signar-lo pel pare/mare/tutor en cas que el nedador/a sigui menor d’edat.
Omplir imprès d’autorització per desplaçaments i drets d’imatge.
L’import de la llicència per a menors de 16 anys és de 40 €.
L’import de la llicència per a majors de 16 anys és de 43 €.

-Per obtenir el document de Sol·licitud de LLICÈNCIA FEDERATIVA (anual) Fés Click   "AQUÍ"

L’import de la llicència es podrà pagar:
-         En metàl.lic a l’oficina del club en el moment de signar la llicència.
 O bé passarem un rebut pel banc. En aquest cas tindrà un suplement de 1 € per despeses de comissions bancaries.